Pakiet Drogowy

Stowarzyszenie Razem dla Białołęki na bieżąco prowadzi działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Przeprowadziliśmy z mieszkańcami serię konsultacji, by dokładnie poznać ich potrzeby i oczekiwania. Wynikiem tych działań jest zbiór wniosków – PAKIET DROGOWY, który został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Planu i Budżetu, jak również został przekazany właściwym jednostkom. Na terenie Dzielnicy Białołęka istnieje […]

Marszałek wspiera mieszkańców Białołęki

Mieszkańcy Białołęki od dawna podnoszą kwestię niewłaściwie przeprowadzonej modernizacji  linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia na odcinku przebiegającym przez dzielnicę. Zaniechania szczególnie widoczne są w zakresie ochrony mieszkańców przed hałasem, przed negatywnymi wibracjami gruntu pochodzącymi od nieodpowiedniego wykonania podbudowy torów oraz niefunkcjonalnym wykonaniem  wiaduktów kolejowych w Choszczówce i Płudach. Od wielu lat w sprawach spornych […]

Sieczna

Inwestycja dzielnicowa – Sieczna – nie przestaje zaskakiwać. Piętrzących się problemów i przeciwności losu nie ma końca. Najnowsze decyzje Zarządu Dzielnicy pozbawiają złudzeń, a mieszkańcy nie kryją rozgoryczenia. Sieczna miała być gotowa w tym roku, jak się okazuje, będzie za ok. dwa lata i to tylko we fragmencie. Zarząd Dzielnicy Białołęka w projekcie Wieloletniej Prognozy […]

ul. Topolowa

Na wczorajszej sesji Klub Razem dla Białołęki na wniosek mieszkańców złożył stanowisko w sprawie konieczności wykonania końcowego odcinka ul. Topolowej. Wyżej wymienione stanowisko zostało jednomyślnie przyjęte przez Radę Dzielnicy Białołęka.

Trasa Armii Krajowej z nową organizacją ruchu?

Od ponad 4 lat radny Wojciech Tumasz wskazuje na konieczność wyznaczenia czterech pasów ruchu na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej po jej przebudowie do drogi ekspresowej (S8). Wnioskowana zmiana spowoduje redukcję kosztów społecznych z dnia na dzień przy niewielkim nakładzie środków. Liczymy, że postulowana zmiana niebawem zostanie wdrożona. Foto: Adrian Grycuk

Spotkanie z MPWiK ws Choszczówki.

14 grudnia przedstawiciele MPWiK, Oczyszczalni Czajka oraz przedstawiciele Miasta i Dzielnicy informowali mieszkańców o stanie realizacji wodociągów i kanalizacji w rejonie Choszczówki, Białołęki Dworskiej i Płud. Jak można było się spodziewać większość postulatów mieszkańców kończyło się stwierdzeniem „nie możemy, nie mamy działki, ekonomicznie nieuzasadnione”. Przedstawiciele MPWiK jednoznacznie stwierdzili, że ewentualne opóźnienia związane z utwardzeniem ulicy […]

Park Lewandowski

Dziś Klub Razem dla Białołęki na wniosek mieszkańców złożył stanowisko w sprawie utworzenia parku w rejonie ul. Kartograficznej o nazwie „Park Lewandowski”. Wyżej wymienione stanowisko będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Dzielnicy Białołęka. Jednocześnie zachęcamy do wsparcia inicjatywy mieszkańców i podpisania petycji.    Stan obecny: Działka będąca przedmiotem stanowiska: Przykładowa symulacja zagospodarowania działki w postaci […]

Inwestycje oświatowe – kiedy zostaną zakończone?

Klub Razem dla Białołęki jako wnioskodawca Sesji Nadzwyczajnej Rady Dzielnicy Białołęka w sprawie inwestycji realizowanych przez DORBUD SA wnioskuje o dostarczenie na przedmiotową sesję następujących dokumentów: protokoły przejęcia wszystkich przerwanych inwestycji z informacją, kto i w jakim zakresie przejął odpowiedzialność za majatek na dzień wypowiedzenia umów; dzienników budów w/w inwestycji; informacji na temat inwentaryzacji poszczególnych […]

Metro dla Białołęki

Dziś Stowarzyszenie i Klub Razem dla Białołęki wystąpili z wnioskiem o: wypracowanie wspólnej koncepcji rozwoju komunikacji szynowej na terenie całej dzielnicy; zorganizowanie spotkania dot. w/w inwestycji; podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Zarząd Dzielnicy Białołęka w sprawie zmiany zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy.  

Wniosek do projektu budżetu dla dzielnicy Białołęka na rok 2018

Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Białołęka przedstawiono Stanowisko Radnych Klubu Razem dla Białołęki w sprawie projektu załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej dzielnicy Białołęka. Klub Radnych Razem dla Białołęki po analizie załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej dzielnicy Białołęka […]

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress