Skontaktuj się z nami

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 r.

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu razemdlabialoleki.waw.pl jest Stowarzyszenie Razem dla Białołęki z siedzibą w Warszawie.

  2. Administrator danych osobowych, przetwarza dane  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie  wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody.

  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje:    

  – prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

       – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

       – prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

   4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.