Uwagi do NOWEGO Studium [KONSULTACJE]

NOWE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy powstanie za około dwa i pół roku.

Do 9 stycznia trwają konsultacje społeczne, to już ostatni moment by wypełnić geoankietę i przesłać własne uwagi do Nowego Studium.

Kształt obecnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy jest dostępny w serwisie mapa.um.warszawa.pl

Uwagi przesłane przez Stowarzyszenie Razem dla Białołęki to wnioski wypracowane wraz z Mieszkańcami w następujących zakresach:

 • Drogi:
 1. obniżenie kategorii TOG w celu budowy wydolnej siatki dróg pozwalającej na włączenie się w Trasę Olszynki Grochowskiej ruchu lokalnego;
 2. Nowo-Białołęcka o kategorii drogi zbiorczej (Z);
 3. Nowo-Kowalskiego o kategorii drogi zbiorczej (Z);
 4. obniżenie kategorii Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do granic miasta w celu budowy wydolnej siatki dróg pozwalającej na włączenie się w Trasę Mostu Północnego ruchu lokalnego;
 5. budowa Mehoffera- Bis o kategorii drogi zbiorczej (Z);
 6. budowa Familijnej jako przedłużenia ul. Płochocińskiej do ul. Myśliborskiej o kategorii drogi (Z);
 7. wyznaczenie przedłużenia ul. Kobiałka przez skrzyżowanie z ul. Płochocińską do ul. Szamocin, tak aby wytworzyć ciąg ulic: Kobiałka – Szamocin – Wałuszewska – Bohaterów – Klasyków o kategorii drogi (Z);
 8. rezygnacja z przedłużenia ulicy Kowalczyka i budowy dogi 10 KD-D, na rzecz utworzenia w tym miejscu ciągu pieszo-rowerowego.
 9. przeznaczenie kładki, mającej biec przez Kanał Żerański na wysokości ul. Kowalczyka (przez działki 11/1 z obrębu 40610, 23 i 31 z obrębu 40611), wyłącznie dla ruchu pieszo-rowerowego.
 10. przewidzieć możliwość przebicia nasypu ul. Modlińskiej na wysokości ul. Zarzecze w celu połączenia ul. Zarzecze z ul. 11KD-D
 11. przewidzieć możliwość budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Chlubnej w celu wytworzenia ciągu ulic: Aluzyjna – droga techniczna do Czajki – Chlubna – Widna (i dalej na terenie gminy Nieporęt: Żywiczna – Jasnodworska do DW 633);
 12. pozostawienie obecnych rezerw terenu pod Trakt Nadwiślański i ul. Familijną;
 13. przeanalizowanie możliwości budowy połączeń kolejowych wg rysunku nr 1 (zaznaczenia na fioletowo przerywaną linią);
 14. w celu poprawy bezpieczeństwa uwzględnić rondo na skrzyżowaniu Sprawnej/Dzierzgońskiej/Odkrytej, a także na skrzyżowaniu Klasyków/Krokwi.

 

 • Transport publiczny:
 1. przedłużenie II linii metra w rejon PKP Toruńska i stworzenie dogodnego węzła przesiadkowego;
 2. linia tramwajowa w Trasie Olszynki Grochowskiej i Trasie Mostu Północnego;
 3. linia tramwajowa wzdłuż Płochocińskiej;
 4. linia tramwajowa wzdłuż Modlińskiej;
 5. aktualizacja opracowania o nowe pętle autobusowe, tj. pętla Chudoby, planowana pętla Lewandów, Verdiego.

 

 • Oświata:
 1. budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Siecznej – rekomendowana działka: 3/77 obręb 41638;
 2. utworzenie szkoły ponadpodstawowej w obiekcie przy ul. Ostródzkiej;
 3. uwzględnienie w opracowaniu planowanych szkół, m.in. SP przy Verdiego (dz. 14 obręb 41613).

 

 • Ochrona środowiska:
 1. utworzenie Parku Lewandowskiego (ul. Kartograficzna/ul. Geometryczna, działka: 3/114 obręb 41638), teren zielony, rekreacyjny, sportowy, wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 2. utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród , działka: 55/5 obręb: 41613, wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 3. utworzenie Parku na Brzezinach (działka: 33 obręb 40706), wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 4. utworzenie terenów zielonych, miniparków na działkach: 9/1 obręb 40706 i 9/2 obręb 40707, wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 5. przeznaczenie dz. 42 obręb 41622, 38 obręb 41621, 7/1 obręb 41628, dz. 13 obręb 40623  jako teren zielony, wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 6. Port Żerański przeznaczenie rejony pod tereny zielone, rekreacyjne; wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów (działki: 5, 24, 25, 28, 29, 33, 31, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 46/13, 46/14, 46/15, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 48/1, 48/2, 48/3, 49/1, 49/11, 49/12, 50/4, 50/6, 50/8, 50/9, 50/10, 50/13, 50/15, 50/16, 51, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2 – wszystkie z obrębu 4-06-11);
 7. Zarzecze – objęcie obszaru miejscowym planem miejscowym, wykluczyć usługi uciążliwe z zakazem lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 8. tereny zielone wzdłuż rzeki Długiej, Kanału Żerańskiego, wału Wiślanego, tereny wyłączone z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 9. utworzenie Parku Piekiełko (ul. Myśliborska, działki: 102, 103/2, 103/3, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 103/16, 103/17, 103/18, 104, 105, 107/1, 108, 109/1, 109/2 z obrębu 4-06-29; 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 99, 100/1, 100/2, 106/3, 106/6, 106/5, 109 z obrębu 4-06-31) teren zielony, rekreacyjny, sportowy, wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 10. utworzenie terenu zielonego, mini parku przy ul. Dzikiej Kaczki działka: 50 obręb: 40104, wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 11. utworzenie Parku Buków (ul. Przyrzecze, działka: 52 obręb 40125), teren zielony, wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 12. utworzenie Parku Odkryta (ul. Odkryta/Grzymalitów, działki: 7, 4/2, 3, 2/2, 4/1 obręb  40118), teren zielony, rekreacyjny, sportowy, wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 13. utworzenie terenu zielonego, mini parku na działkach przy ul. Dzierzgońskiej   działka: 29/17, 29/19 obręb: 40107, wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów;
 14. działki 228/1, 211, 209 obręb 40122 utworzenie terenu zielonego, rekreacyjny, wyłączonego z zabudowy mieszkaniowej, z zakazem lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów.

 

 • Architektura:
 1. tereny dawnej Fabryki Domów – dopuszczalna zabudowa do 20m (U20), zabudowa biurowa, usługowa wraz z terenami zielonymi, rekreacyjnymi;
 2. rejon ul. Kroczewskiej, przy obecnym cmentarzu w Markach, zaktualizować opracowanie o istniejący cmentarz wraz z analizą jego rozbudowy;
 3. obszar Białołęki Dworskiej i Dąbrówki Grzybowskiej, przeznaczenie terenu pod zabudowę jednorodzinną z maksymalną wysokością do 9 metrów, z maksymalnym współczynnikiem intensywności zabudowy do 0,35. Zachowanie istniejących terenów leśnych, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów.
 4. na obecnym obszarze u zbiegu ulic Modlińskiej i Płochocińskiej (UH.20) dopuścić także możliwość funkcji związanych z usługami: administracji, nauki, kultury, sportu i rekreacji. Nie dopuszczać do lokalizacji funkcji mieszkaniowych pod żadną postacią.

 

 • Sport i rekreacja:
 1. Ostródzka (dz. 29/2 z obrębu 41625) pozostawić przeznaczenie pod usługi sportowe – planowana budowa basenu wraz z terenem rekreacyjnym;
 2. Ruskowy Bród (dz. 36/1 obręb 41613) usługi sportowe;
 3. Ruskowy Bród (dz. 36/2 obręb 41613) tereny zielone, wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, zakaz lokalizowania usług uciążliwych, w tym składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów.

 

Na podstawie Państwa uwag i opinii wykonane zostaną analizy, sporządzone wariantowe koncepcje i uzgodnienia. Wypracowane wariantowe koncepcje, jak również projekt Studium będą przedmiotem osobnych konsultacji społecznych. 

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za wspólny udział w konsultacjach społecznych i obdarzenie nas zaufaniem.


Post Author: Redaktor