Projekt nowego Studium dla Warszawy [UWAGI]

Do 29 września trwają konsultacje projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. To kluczowy dokument, który ma określić kierunki rozwoju miasta do 2050 r. W wersji interaktywnej jest dostępny tutaj.

Ze względu na zmianę Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Studium zostanie zastąpione planem ogólnym. Dlatego też w trwających konsultacjach warto zgłosić istotne z perspektywy Białołęki postulaty, dotyczące m.in. komunikacji publicznej (w tym metra), zabezpieczenia rezerw pod usługi publiczne czy tereny zieleni.

Jak złożyć uwagi?

  • elektronicznie: mailowo na adres nowe.studium@um.warszawa.pl
  • elektronicznie: za pośrednictwem formularza
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu m.st. Warszawy (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)
  • pisemnie: doręczone osobiście lub przesłane pocztą do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa) lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197)

Uwagi ogólne

Konieczność aktualizacji danych oraz analiz demograficznych, gdyż dane w projekcie nowego studium dotyczące m.in. liczby Mieszkańców pochodzą z 2019 r. W przypadku Białołęki, jak i całej Warszawy są zatem nieaktualne. Według dostępnych danych tylko liczba Mieszkańców Białołęki zwiększyła się w ostatnich latach o ponad 20 tys., zatem wszelkie analizy i wnioski na podstawie danych z 2019 r. są obarczone błędem i nie powinny stanowić podstawy do analizy/podejmowania decyzji.

Ochrona terenów zieleni należących do m.st. Warszawy oraz niedopuszczenie do ich zabudowy (np. Port Żerański). Zgodnie ze Strategią Warszawa 2030 powierzchnia parków i zieleńców przypadająca na jednego mieszkańca powinna wynosić 6 m2. Obecnie dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wskaźnik ten wynosi 1,45 m2. Dlatego też tereny zieleni należące do m.st. Warszawy należy bezwzględnie przeznaczyć pod zieleń publiczną (ZP).

Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej na terenach prywatnych, przeznaczonych w projekcie studium pod zieleń (np. ZZ, ZN), zgodnie z wnioskami właścicieli nieruchomości w Dzielnicy Białołęka. Obecny projekt studium wyklucza możliwość budowy czy nawet rozbudowy domów jednorodzinnych na tych obszarach.

Uzupełnienie części graficznej studium (kierunki rozwoju) o plansze dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, co jest kluczowym obszarem potrzeb Mieszkańców Białołęki.

Zabezpieczenie minimum 20% każdego obszaru z zabudową wielorodzinną (MU3-MU7) na usługi, w tym usługi powszechne.

Komunikacja

Biorąc pod uwagę potrzebę aktualizacji danych demograficznych, konieczna jest także ponowna analiza możliwości obsługi metrem całego obszaru Dzielnicy Białołęka, bazując na studium rozwoju sieci metra – przygotowanym przez firmę ILF na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Przedłużenie IV linii metra na północ z przebiegiem: Trakt Nadwiślański – Światowida – Modlińska, nawiązując do wariantu W5 ze studium rozwoju sieci metra – przygotowanego przez firmę ILF na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Pozwoli to w efektywny sposób obsłużyć Tarchomin i Nowodwory, które już obecnie charakteryzują się wysoką gęstością zabudowy oraz – szczególnie w przypadku Nowodworów – dynamicznym wzrostem liczby Mieszkańców, co wymaga zapewnienia efektywnego transportu publicznego.

W planowanym przedłużeniu Trasy Mostu Północnego o obniżonej klasie drogi (Z) należy uwzględnić linię tramwajową w celu zapewnienia komunikacji szynowej dla środkowej i wschodniej Białołęki.

Połączenie Nowo-Kowalskiego o klasie drogi (Z) z Targówkiem poprzez wiadukt nad S8 w celu zapewnienia alternatywnych ciągów komunikacyjnych (m.in. odciążenie ul. Głębockiej).

Uwzględnienie konieczności przebudowy węzła Trasa Mostu Północnego /Myśliborska/Świderska oraz ciągu Żerańska/Klembowska/Dorodna/Myśliborska/Świderska, pod kątem efektywnej obsługi komunikacją autobusową istniejących osiedli na Żeraniu i Tarchominie oraz planowanego do zagospodarowania obszaru Starych Świdrów.

Wdrożenie rozwiązań dla komunikacji autobusowej w postaci: 

– rezerwy terenu pod pętle autobusowe w rejonie ulicy Zaułek oraz w rejonie ulic Kobiałka i Długorzeczna,

– dostosowania układu drogowego w celu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w rejonie ulic: Kroczewskiej, Siecznej, Geodezyjnej, Szlacheckiej, Mańkowskiej, Olesin.

Ograniczenie szerokości planowanego korytarza kolejowego (rezerwa pod tzw. czwarty tor), aby ograniczyć ingerencję w tereny prywatne na całym obszarze Dzielnicy Białołęka, w tym terenie Choszczówki (m.in. w rejonie ul. Zawiślańskiej), a także ograniczyć ingerencję w tereny leśne.

Uszczegółowienie planowanego korytarza kolejowego na całym obszarze Dzielnicy Białołęka (rezerwa pod tzw. czwarty tor) o zabezpieczenia akustyczne.

Rozwój sieci rowerowej w celu ograniczenia ruchu indywidualnego (samochodowego) w rejonie placówek oświatowych: 

– droga dla rowerów na całym przebiegu rzeki Długiej, w tym od ul. Zaułek do granicy z Miastem Marki jako trasa podstawowa,

– droga dla rowerów wzdłuż ul. Myśliborskiej i Familijnej jako trasa podstawowa,

– droga dla rowerów w ul. Ostródzkiej odc. Nowo-Kowalskiego – TT,

– droga dla rowerów w ul. Szlacheckiej,

– droga dla rowerów w ul. Hemara,

– droga dla rowerów w ul. Zaułek,

– droga dla rowerów w ul. Siecznej,

– droga dla rowerów w ul. Konik Polny,

– droga dla rowerów w ul. Płużnickiej,

– droga dla rowerów w ul. Porajów,

– ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rowu brzezińskiego na odc. Park Magiczna – ul. Ostródzka

– ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Kanału Bródnowskiego odc. ul. Artyleryjska – powiązanie z drogą dla rowerów w projektowanej Trasie Mostu Północnego.

Wskazanie dróg dla rowerów wzdłuż ulicy Płochocińskiej oraz wzdłuż Kanału Żerańskiego (po wschodniej stronie), wchodzących w skład międzynarodowej trasy EuroVelo 11, jako podstawowych.

Wskazanie dróg dla rowerów wzdłuż ulic Światowida, Świderskiej, Trakt Nadwiślański, Berensona i Lewandów jako podstawowych.

Wskazanie drogi dla rowerów biegnącej przez Port Żerański jako uzupełniającej. 

Ustanowienie kładek nad Kanałem Żerańskim w rejonie ulicy Krzyżówki wyłącznie jako pieszo-rowerowe, z wyłączeniem ruchu samochodowego.

Żerań

Obszar BIA-28: Przeznaczenie części terenu dawnego składowiska popiołów z Elektrociepłowni Żerań (pierwsza kwatera od strony ul. Myśliborskiej) pod usługi sportu (US2), aby umożliwić budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą. Białołęka jako ponad 160-tysięczna dzielnica nie ma takiego obiektu, który pozwoliłby także na odciążenie istniejącego boiska orlik oraz boisk szkolnych.

Obszar BIA-27: Uwzględnienie na terenach MU4 pomiędzy Polfą Tarchomin, ul. Modlińską i ul. Płochocińską terenów pod usługi powszechne (UP2) o powierzchni umożliwiającej budowę dwóch dużych szkół lub zespołów szkolno-przedszkolnych (zgodnie ze Standardami architektonicznymi i funkcjonalnymi dla szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych m.st. Warszawy), a także umożliwiającej realizację szkoły ponadpodstawowej. Na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego został przygotowany masterplan dla terenów Polfy Tarchomin, w którym została wskazana konieczność budowy przynajmniej dwóch szkół, stąd też konieczność zabezpieczenia pod nie rezerw terenu. Nieuwzględnienie na rysunku Studium rezerw pod oświatę jest równoznaczne z uniemożliwieniem budowy kolejnych szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych, których realizacja jest konieczna już przy obecnej liczbie Mieszkańców Białołęki.

Obszar BIA-27: Przeznaczenie należących do m.st. Warszawy terenów przy ul. Spedycyjnej (działki nr 414/1, 414/2, 415, 422/1, 422/2, 422/3, 423/1, 423/2, 424, 425 z obrębu 40635) pod usługi powszechne (UP2) w celu umożliwienia budowy przez Dzielnicę Białołęka szkoły podstawowej lub zespołu szkolno-przedszkolnego. Konieczność realizacji w tym miejscu zespołu szkolno-przedszkolnego o powierzchni min. 2,2 ha została wskazana w masterplanie dla terenów Polfy Tarchomin, wykonanym na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Obszar BIA-27: Przeznaczenie terenów w rejonie ulic Modlińskiej i Wartkiej pod usługi powszechne (UP2) w celu umożliwienia budowy przez Dzielnicę Białołęka szkoły podstawowej lub zespołu szkolno-przedszkolnego. Konieczność realizacji w tym miejscu zespołu szkolno-przedszkolnego o powierzchni min. 1,6 ha została wskazana w masterplanie dla terenów Polfy Tarchomin, wykonanym na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Obszar BIA-27: Uwzględnienie na terenach MU4 pomiędzy Polfą Tarchomin, ul. Wartką i skrzyżowaniem ul. Modlińskiej i ul. Płochocińskiej terenów pod usługi powszechne (UP2) o powierzchni umożliwiającej utworzenie centrum kulturalno-oświatowego, pełniącego także funkcję centrum lokalnego. Na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego został przygotowany masterplan dla terenów Polfy Tarchomin, w którym została wskazana konieczność zrealizowania w tym miejscu obiektu o takiej funkcji oraz o wymiarze ponadlokalnym.

Obszar BIA-27: Uwzględnienie na terenach MU4 pomiędzy Polfą Tarchomin a ulicą Ekspresową oraz skrzyżowaniem ul. Modlińskiej i ul. Płochocińskiej terenów pod zieleń publiczną (ZP) o powierzchni umożliwiającej utworzenie nowego parku. Należy podkreślić, iż na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego został przygotowany masterplan dla terenów Polfy Tarchomin, w którym została wskazana konieczność zrealizowania w tym miejscu terenu zieleni o powierzchni min. 1,7 ha.

Obszar BIA-27: Doprecyzowanie granic terenu US1 dla całości powierzchni działek 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5 i 75 z obrębu 40635, aby obejmował on pełen obszar obecnych boisk oraz infrastruktury sportowej – zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania Trasy Mostu Północnego.

Obszar BIA-28: Uwzględnienie na terenach MU4 pomiędzy Trasą Mostu Północnego, ul. Myśliborską i Wisłą terenów pod usługi powszechne (UP2) o powierzchni umożliwiającej budowę trzech dużych szkół podstawowych (zgodnie ze Standardami architektonicznymi i funkcjonalnymi dla szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych m.st. Warszawy) oraz szkoły średniej. Na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego został przygotowany masterplan dla terenów Starych Świdrów, w którym została wskazana konieczność budowy trzech nowych szkół podstawowych i szkoły średniej, stąd też konieczność zabezpieczenia pod nie rezerw terenu. Nieuwzględnienie na rysunku Studium rezerw pod oświatę jest równoznaczne z uniemożliwieniem budowy kolejnych szkół, których realizacja jest konieczna już przy obecnej liczbie Mieszkańców Białołęki.

Obszar BIA-28: Uwzględnienie na terenach MU4 pomiędzy Trasą Mostu Północnego, ul. Myśliborską i Wisłą terenów pod usługi powszechne (UP2) o powierzchni umożliwiającej budowę dziewięciu przedszkoli i żłobków (zgodnie ze Standardami architektonicznymi i funkcjonalnymi). Na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego został przygotowany masterplan dla terenów Starych Świdrów, w którym została wskazana konieczność budowy łącznie dziewięciu takich placówek, stąd też konieczność zabezpieczenia pod nie rezerw terenu. Nieuwzględnienie na rysunku Studium rezerw pod oświatę jest równoznaczne z uniemożliwieniem budowy kolejnych przedszkoli i żłobków, których realizacja jest konieczna już przy obecnej liczbie Mieszkańców Białołęki.

Obszar BIA-28: Uwzględnienie na terenach MU4 pomiędzy Trasą Mostu Północnego, ul. Myśliborską i Wisłą terenów pod usługi powszechne (UP2) o powierzchni umożliwiającej budowę dwóch przychodni. Należy podkreślić, iż na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego został przygotowany masterplan dla terenów Starych Świdrów, w którym została wskazana konieczność budowy dwóch placówek ochrony zdrowia, stąd też konieczność zabezpieczenia pod nie rezerw terenu. Nieuwzględnienie na rysunku Studium rezerw pod ochronę zdrowia jest równoznaczne z uniemożliwieniem budowy takich placówek, których realizacja jest konieczna już przy obecnej liczbie Mieszkańców Białołęki.

Obszar BIA-28: Uwzględnienie na terenach MU4 pomiędzy Trasą Mostu Północnego, ul. Myśliborską i Wisłą terenów pod usługi sportu (US2) o powierzchni umożliwiającej budowę przynajmniej jednego boiska typu orlik. Należy podkreślić, iż na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego został przygotowany masterplan dla terenów Starych Świdrów, w którym została wskazana konieczność budowy czterech boisk, stąd też konieczność zabezpieczenia pod nie rezerw terenu. Nieuwzględnienie na rysunku Studium rezerw pod usługi sportu jest równoznaczne z uniemożliwieniem ich budowy, których realizacja jest konieczna już przy obecnej liczbie Mieszkańców Białołęki.

Obszar BIA-28: Przeznaczenie terenów przy ul. Myśliborskiej, w tym rejonie SP 118 (działki 100/1, 100/2, 101, 96/4, 96/6, 104/1, 106/3, 106/6 i częściowo 98/3, 98/4, 98/5 z obrębu 40631) na zieleń publiczną (ZP), zgodnie z masterplanem dla Starych Świdrów, przygotowanym na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Obszar BIA-28: Ustanowienie wyłącznie zabudowy jednorodzinnej (MU2) na terenie działki nr 102/2 z obrębu 40631 przy ul. Myśliborskiej. Na tym terenie istnieje wyłącznie zabudowa jednorodzinna i wprowadzanie tam zabudowy wielorodzinnej będzie prowadzić do konfliktów społecznych – tym bardziej, iż ten teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli brak jest wniosków właścicieli nieruchomości o taką zmianę, nie ma podstaw do zmiany funkcji istniejącej zabudowy jednorodzinnej na wielorodzinną.

Obszar BIA-28: Ustanowienie wyłącznie zabudowy jednorodzinnej (MU2) na terenach przy ul. Familijnej, Laurowej, Leszczynowej, Mirocińskiej, Piechockiej i Portowej (dla części nieobjętej MPZP), gdzie zgodnie z obowiązującym studium dominuje zabudowa jednorodzinna. Wprowadzanie tam zabudowy wielorodzinnej będzie prowadzić do konfliktów społecznych – tym bardziej, iż ten teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W znacznej części nie posiada także podstawowych mediów, w tym kanalizacji. Nie ma zatem podstaw do zmiany funkcji istniejącej zabudowy jednorodzinnej na wielorodzinną.

Obszar BIA-28: Ustanowienie wyłącznie zabudowy jednorodzinnej (MU2) na terenach w rejonie ul. Życzliwej, Płużnickiej, Przaśnej i Kasztanowej – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania dla osiedla Piekiełko, który przewiduje tam zabudowę jednorodzinną (MN).

Obszar BIA-28: Ustanowienie terenu ogródków działkowych przy ul. Ku Rzece i Delfina jako zieleń działkowa (ZD), aby zabezpieczyć tę funkcję. 

Obszar BIA-28: Uwzględnienie terenu realizowanego żłobka przy ul. Ku Rzece jako usługi powszechne (UP2).

Obszar BIA-28: Uwzględnienie jako terenów obsługi miasta (IT) istniejącej stacji pomp „Żerań”, tłoczącej ścieki do oczyszczalni „Czajka”. Zgodnie z definicją, na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej możliwe jest lokalizowanie wyłącznie usług nieuciążliwych.

Obszar BIA-28: Uwzględnienie jako terenów usługowych istniejących jednostek o znaczeniu strategicznym: Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej oraz Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej przy ul. Konwaliowej.

Obszar BIA-28: Uwzględnienie jako terenów obsługi miasta (IT) terenów, na który znajduje się infrastruktura MPWiK, obejmująca obiekt „Świderska” oraz rurociąg do oczyszczalni „Czajka”. Zgodnie z definicją, na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej jest możliwe lokalizowanie wyłącznie usług nieuciążliwych.

Obszar BIA-28: zmiana przeznaczenia obszaru pomiędzy ulicami: Modlińską, Dorodną, Myśliborską i Zarzecze z MU5 i MU7 (zabudowa wielorodzinna) na MU2 (zabudowa jednorodzinna). W rejonie ulic Konwaliowej, Delfina, Dorodnej istnieje wyłącznie zabudowa jednorodzinna i wprowadzanie tam zabudowy wielorodzinnej będzie prowadzić do konfliktów społecznych – tym bardziej, iż ten teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie posiada także podstawowych mediów, w tym kanalizacji, a ulica Konwaliowa wymaga kompleksowego remontu. Nie ma zatem podstaw do zmiany funkcji istniejącej zabudowy jednorodzinnej na wielorodzinną.

Obszar BIA-28: zmiana przeznaczenia obszaru U3 przy ul. Zarzecze na MU2. 

Obszar BIA-33: Ustanowienie terenu pod usługi powszechne (UP3) na działkach 92, 93/7 oraz 98 z obrębu 40608, aby zabezpieczyć rezerwę pod budowę szkoły podstawowej/zespołu szkolno-przedszkolnego, która nie została przewidziana w uchwalonym MPZP rejonu Morelowej i Kowalczyka.

Obszar BIA-33: Bezwzględne wyłączenie z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należących do m.st. Warszawy terenów zieleni w Porcie Żerańskim, w tym działek 24, 33, 49/1, 54/1 z obrębu 40611.

Obszar BIA-33: Bezwzględne wyłączenie z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wszystkich terenów w Porcie Żerańskim należących do m.st. Warszawy.

Obszar BIA-33: Przeznaczenie całości terenu Portu Żerańskiego na zieleń publiczną (ZP) z dopuszczeniem usług powszechnych i usług sportu, zgodnie z wynikami zorganizowanych przez m.st. Warszawę konsultacji społecznych.

Obszar BIA-33: Przeznaczenie terenów zieleni w Porcie Żerańskim na zieleń bazową oraz ostoję bioróżnorodności typu A, zgodnie z wynikami analiz i ekspertyz przeprowadzonych przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.

Obszar BIA-33: Uzupełnienie oznaczenia ZP (zieleń publiczna) na terenach zieleni w Porcie Żerańskim w części graficznej studium (struktura funkcjonalno-przestrzenna).

Obszar BIA-33: Przeznaczenie terenu przystani przy Modlińskiej (działki 37 i 51 z obrębu 40611) na usługi sportu (US1).

Obszar BIA-26: Przeznaczenie całości działki 14/3 oraz części działki 14/57 z obrębu 40702 (obie należące do m.st. Warszawy) pod usługi powszechne (UP2) o powierzchni umożliwiającej budowę szkoły podstawowej, zespołu szkolno-przedszkolnego lub szkoły ponadpodstawowej, aby zabezpieczyć rezerwę m.in. pod funkcje oświatowe w związku z bardzo intensywną zabudową wielorodzinną w tym rejonie – istniejącą i planowaną. 

Obszar BIA-26: całości działek 14/18 i 14/147 (obie należące do m.st. Warszawy) pod usługi powszechne (UP2), aby zabezpieczyć rezerwę m.in. pod funkcje oświatowe w związku z bardzo intensywną zabudową wielorodzinną w tym rejonie – istniejącą i planowaną.

Obszar BIA-26: Rozszerzenie obszaru zieleni publicznej (ZP) w rejonie ul. Marywilskiej o teren dawnej bocznicy kolejowej, aby utworzyć na nim park linearny.

Obszar BIA-26/25: Wyznaczenie przy ul. Kaczorowej rezerwy pod usługi powszechne (UP1), z przeznaczeniem m.in. na parking wzdłuż ulicy. Obecnie wydawane przez Biuro Architektury i Planowania przestrzennego warunki zabudowy dla tego obszaru nie uwzględniają bowiem realizacji ogólnodostępnych miejsc parkingowych.

Tarchomin i Nowodwory

Obszar BIA-10: zmiana z MU4 i MU6 na MU3.

Obszar BIA-11: rejon ulicy Aluzyjna/Kępa Tarchomińska – należy zabezpieczyć rezerwę pod budowę szkoły na Kępie Tarchomińskiej (UP2) wraz z niezbędnym układem drogowym.

Obszar BIA-11: zmiana ZN i ZP w rejonie Kępy Tarchomińskiej na M1 (zabudowa jednorodzinna, działka pod dom min. 1500 m2).

Obszar BIA-18: Rejon ulicy Stefanika (działki 209 cz., 228/1 cz. z obrębu 40122) – zmiana z UP1 i MU6 na ZP – konieczność zachowania naturalnego terenu zieleni urządzonej, który już w tej chwili jest miejscem spacerów okolicznych Mieszkańców.

Obszar BIA-18: Rejon Mehoffera (działka 47/3, 48/5 z obrębu 40122) – zmiana z MU4 na ZP – zmiana wynikająca z konieczności zachowania charakteru miejsca oraz utworzenia ogólnodostępnego terenu zieleni, będącego – poprzez teren w rejonie ulicy Nowodworskiej (działki 36, 21/5,19/2, 17/2,21/2 z obrębu 40123) – łącznikiem z terenami wzdłuż Wisły.

Obszar BIA-18: Rejon ul. Stefanika – Odkryta – Książkowa – Światowida – zmiana UP1 i MU6 na ZP (zieleń publiczną) w celu utrzymania obecnego stanu, czyli terenu zieleni dostępnego dla Mieszkańców na działkach: 209, 211, 228/1, 216, 230 z obrębu 40122.

Obszar BIA-18: Rejon ulicy Nowodworskiej (działki 36, 21/5, 19/2, 17/2, 21/2 z obrębu 40123) – zmiana z MU4 na ZP – otulina zespołu wpisanego do rejestru zabytków – zmiana wynikająca z konieczności zachowania charakteru miejsca oraz utworzenia ogólnodostępnego terenu zieleni, będącego łącznikiem z terenami wzdłuż Wisły.

Obszar BIA-18: Rejon ulicy Mehoffera po obydwu stronach (odcinek ul. Nowodworska – Światowida) – zmiana z MU4 na ZP (zieleń publiczną) w celu utrzymania obecnego stanu, czyli terenu zieleni dostępnego dla Mieszkańców na działkach: 48/5, 47/3, 53/7, 13/3 z obrębu 40122.

Obszar BIA-18: Rejon ulicy Łączącej (odcinek ul. Odkryta – wejście na wał wiślany) – zmiana z MU4 na ZP (zieleń publiczną) w celu utrzymania obecnego stanu, czyli terenu zieleni dostępnego dla Mieszkańców na działkach: 1/6, 1/7 z obrębu 40123.

Obszar BIA-18: Rejon ulicy Barszczewskiej (działka 14/1 z obrębu 40115) – zmiana z MU6 na UP1 (zgodnie z obowiązującym MPZP) – konieczność zachowania rezerwy na realizację usług powszechnych, a w szczególności oświatowych – w związku z zarówno istniejącą, jak i planowaną zabudową mieszkaniową w tym rejonie.

Obszar BIA-18: Rejon ulicy Poetów (działka 3 z obrębu 40109) – zmiana z MU4 na UP1 (zgodnie z obowiązującym MPZP) – konieczność zachowania rezerwy na realizację usług powszechnych, a w szczególności oświatowych – w związku z zarówno istniejącą, jak i planowaną zabudową mieszkaniową w tym rejonie oraz zachowania charakteru obszaru znajdującego się przy ulicy wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Obszar BIA-18: Rejon ulicy Poetów (działka 2/2 z obrębu 40109) – zmiana z MU4 na ZL (zgodnie z obowiązującym MPZP), ew. ZP w celu zachowania istniejącej zieleni jako zieleni izolacyjnej oraz zachowania charakteru obszaru znajdującego się przy ulicy wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Obszar BIA-18: Rejon ulicy Barszczewskiej (działka 36/1 z obrębu 40115) – zmiana z MU6 na UP/ZP – konieczność zachowania ogólnodostępnego terenu na obszarze o wysokich walorach przyrodniczych z możliwością realizacji obiektu usług powszechnych.

Obszar BIA-21: Rejon ulicy Pomorskiej (działka 1/4 z obrębu 40302) – zmiana z MU4 na UP (zgodnie z obowiązującym MPZP) – konieczność zachowania rezerwy na realizację usług powszechnych, a w szczególności oświatowych – w związku za równo istniejącą, jak i planowaną zabudową mieszkaniową w tym rejonie.

Obszar BIA-23: Rejon Traktu Nadwiślańskiego (działka 44/2 z obrębu 40306) – zmiana z MU6 na ZP – konieczność zachowania zieleni izolacyjnej w rejonie istniejącej zabudowy oświatowej, jak i mieszkaniowej.

Obszar BIA-23: Rejon ulicy Majolikowej i Pomorskiej: przesunięcie ZC zamykając to ulicami Majolikowa, Pomorska.

Obszar BIA-23/BIA-24: Rozszerzenie terenu zieleni publicznej (ZP) w rejonie skrzyżowania ul. Światowida i Trakt Nadwiślański, aby utworzyć park linearny na całej długości ul. Światowida.

Obszar BIA-24: Ograniczenie powierzchni terenu UP2 przy ul. Świderskiej wyłącznie do części działki 10/1 z obrębu 40307 wykorzystanej na potrzeby budowy szkoły podstawowej oraz przeznaczenie pozostałej części tego terenu na zieleń publiczną (ZP), aby umożliwić realizację parku wokół szkoły podstawowej.

Obszar BIA-24: Przeznaczenie terenów przy ulicy Maciejewskiego i Świderskiej zgodnie z obowiązującym MPZP os. Tarchomin cz. II na zieleń publiczną (ZP), aby umożliwić realizację parku wokół szkoły podstawowej.

Obszar BIA-24: Ograniczenie powierzchni terenu M3 w rejonie ul. Picassa wyłącznie do istniejącej zabudowy (osiedle Picassa) i przeznaczenie pozostałej części tego terenu na zieleń publiczną (ZP), zgodnie z obowiązującym MPZP.

Obszar BIA-28: Ustanowienie na terenie objętym MPZP os. Tarchomin cz. IV obszarów usług powszechnych wzdłuż Trasy Mostu Północnego, ul. Modlińskiej i ul. Trakt Nadwiślański, zgodnie z zapisami tego MPZP.

Środkowa Białołęka (Henryków, Białołęka Dworska, Choszczówka)

Obszar BIA-6: Teren przy ulicy Żółtej oznaczony ZL – zmiana na ZU, oznaczony MU1 – zmiana na UP1, aby umożliwić realizację parkingu.

Obszar BIA-15: Rejon ulicy Bohaterów (działki 90/1,90/2,90/3 z obrębu 40510) – zmiana z MU2 na UP – konieczność zachowania rezerwy na realizację usług powszechnych, a w szczególności ochrony zdrowia. 

Obszar BIA-16: Rejon ulicy Karnickiej (działka 52 z obrębu 40422) – zmiana z MU3 na ZP/UP – konieczność zachowania ogólnodostępnego terenu na obszarze o wysokich walorach przyrodniczych z możliwością realizacji obiektu usług powszechnych poprzez adaptację istniejącego obiektu architektury drewnianej.

Obszar BIA-16: Uwzględnienie na wskazanym terenie ZL przy parafii Płudy terenu o przeznaczeniu ZC.

Obszar BIA-22: Rejon ulicy Wiklinowej (działki 23/1, 28 z obrębu 40414) – zmiana z MU2 na UP – konieczność zachowania rezerwy na realizację usług powszechnych oraz zachowania charakteru obszaru znajdującego się przy ulicy wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Obszar BIA-22: Przeznaczenie działki 62 z obrębu 40416 na zieleń publiczną (ZP) w związku z realizacją na tym terenie zadania inwestycyjnego „Bardziej zielona Białołęka – nowe krzewy i teren rekreacyjny dla Mieszkańców dzielnicy”.

Obszar BIA-22: Zmiana przeznaczenia działki 1/2 z obrębu 40413 (róg ul. Modlińskiej i Sąsiedzkiej) z zabudowy wielorodzinnej z usługami (MU4) na usługi powszechne (UP1), zgodnie z MPZP osiedla Henryków.

Wschodnia Białołęka

Obszar BIA-1, BIA-2, BIA-4 i BIA-12: zachowanie ustaleń MPZP na terenach objętych planami, na pozostałych umożliwienie zabudowy jednorodzinnej na terenach prywatnych o przeznaczeniu ZZ, ZN, zgodnie z wnioskami właścicieli nieruchomości w Dzielnicy Białołęka. Obecny projekt studium wyklucza możliwość budowy czy nawet rozbudowy domów jednorodzinnych na tych obszarach.

Obszar BIA-13: działki Skarbu Państwa 19/31, 19/33, 19/35 z obrębu 41616 przy ul. Białołęckiej przeznaczyć na teren usług sportu (US1) ze strefą sportów wodnych.

Obszar BIA-29: działki oznaczone jako ZP w obszarze BIA-29 na terenach prywatnych – zapis niemożliwy do realizacji. Dla wskazanych nieruchomości są wydane decyzje o zabudowie lub takowe są procedowane. 

Obszar BIA-29: należy przewidzieć stworzenie ciągu pieszo-rowerowego oraz parku linearnego wzdłuż rowu brzezińskiego.

Obszar BIA-29: teren oznaczony jako ZP w rejonie szkoły podstawowej przy ul. Zaułek jest przeznaczony pod budowę linii tramwajowej wraz z pętlą autobusową i miejscami parkingowymi – zapisy w nowym studium należy dostosować do obecnych zadań inwestycyjnych miasta.

Obszar BIA-29: działki przy ul. Kartograficznej opisane jako UP2 – 3/181, 3/183 – własność Skarb Państwa, teren należy przeznaczyć pod publiczne tereny zieleni (ZP).
Obszar BIA-29: działkę przy ul. Siecznej nr 3/77 obręb 41638 należy przeznaczyć na publiczne tereny zieleni (ZP) i urządzone tereny rekreacyjne.

Obszar BIA-29: przeznaczenie gruntów określonych jako ZP, jest niemożliwe do realizacji, tj. tereny zieleni nie powstaną z powodu trwającej zabudowy. Dla działki 3/182 – własność m. st. Warszawy należy doprecyzować przeznaczenie, tj. wskazać usługi oświaty (UP2). Obecnie w trakcie realizacji jest zadanie inwestycyjne polegające na budowie szkoły podstawowej z oddziałami specjalnymi. 
Obszar BIA-30: należy przewidzieć stworzenie ciągu pieszo-rowerowego oraz parku linearnego wzdłuż Kanału Bródnowskiego.

Obszar BIA-31: działka Skarbu Państwa nr 29 obręb 40707 i działka m. st. Warszawy nr 33 obręb 40706 przy ul. Echa Leśne – należy przeznaczyć pod tereny zieleni urządzonej (ZP), których brakuje na tym obszarze.

Obszar BIA-31: działka Skarbu Państwa nr 6 obręb 40711 i działka m. st. Warszawy nr 9 i 10/10 obręb 40711 – należy przeznaczyć pod usługi oświaty (UP2) w celu budowy szkoły podstawowej dla Brzezin. Szkoła podstawowa przy Juranda ze Spychowa jest przepełniona prawie dwukrotnie.