Jakie priorytety dla rejonu Polfy?

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego włączyło kolejny – już trzeci – obszar Białołęki do projektu „Osiedla Warszawy”. Tym razem mowa o rejonie Polfy, ograniczonym ulicami: Płochocińską, Modlińską, Kątskiego i Spedycyjną. Jak podkreśla BAiPP, celem projektu jest analiza obszarów, gdzie możliwy jest rozwój funkcji mieszkaniowej rozumianej zgodnie ze współczesnymi standardami – w powiązaniu z miejscami pracy i wypoczynku, z usługami i zielenią, a przede wszystkim z miejscami, gdzie można dojechać komunikacją miejską. Jakie zatem powinny być priorytety dla rejonu Polfy?

Szkoły i przedszkola

Podstawową potrzebę tego obszaru Białołęki i Żerania stanowią szkoły podstawowe. Mieszkańcy okolic ul. Kowalczyka i Krzyżówki borykają się z brakiem takiej placówki, gdyż rezerwy pod nią nie przewidziano w planie miejscowym. Coraz częściej pojawiają się także głosy, że zaproponowana lokalizacja szkoły przy ul. Spedycyjnej nie spełnia oczekiwań – chociażby pod względem możliwości bezpiecznego dotarcia do niej uczniów. Dlatego też bezwzględnie konieczne jest utworzenie takiej placówki w miejscu posiadającym lepszą infrastrukturę, na przykład poprzez zlokalizowanie w rejonie skrzyżowania Modlińskiej i Płochocińskiej zespołu szkolno-przedszkolnego, łączącego w sobie przedszkole, szkołę podstawową czy liceum. Zespół szkół mógłby z kolei być częścią Centrum Edukacyjno-Kulturalnego (CEK). Liczba placówek edukacyjnych w rejonie Polfy powinna odzwierciedlać realne potrzeby oświatowe całego Żerania.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne (CEK)

Wychodząc naprzeciw potrzebom sygnalizowanym przez mieszkańców, jako Stowarzyszenie Razem dla Białołęki w 2018 r. zaprezentowaliśmy koncepcję Centrum Edukacyjno-Kulturalnego właśnie w rejonie Polfy, na terenie wyznaczonym ulicami Ekspresową, Modlińską i Płochocińską. Tego typu wielofunkcyjny obiekt stałby się prawdziwym sercem kulturalnym i oświatowym naszej dzielnicy oraz miejscem spotkań i działalności mieszkańców w różnym wieku. Aktywnych mieszkańców, którzy na co dzień borykają się z problemami w dostępności lokali do prowadzenia swoich działań – np. seniorów, harcerzy czy organizacji pozarządowych.

Forma realizacji Centrum Edukacyjno-Kulturalnego powinna w pełni odpowiadać potrzebom Białołęki i jej mieszkańców, dlatego też – w związku z koniecznością zapewnienia alternatywnej lokalizacji szkoły podstawowej dla ul. Spedycyjnej – zespół szkół w ramach CEK powinien objąć właśnie szkołę podstawową, przedszkole czy liceum. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego terenu uważamy, że CEK jako zespół szkół, centrum aktywności lokalnej oraz ośrodek kultury powinien być uzupełniony o amfiteatr, który byłby doskonałą bazą do organizacji wydarzeń plenerowych – zarówno lokalnych, jak i o charakterze ponaddzielnicowym. Nie bez znaczenia jest również istniejąca na tym terenie zieleń, która mogłaby znakomicie podnieść walory całego kompleksu, stanowiąc element otaczającego CEK parku. Całość terenu powinna zostać objęta konkursem architektoniczno-urbanistycznym, a powstały zespół obiektów – poza ewidentnymi walorami użytkowymi – stałby się niewątpliwie architektoniczną wizytówką naszej dzielnicy i początkiem rewitalizacji tej części Białołęki, co wpisuje się w założenia projektu „Osiedla Warszawy”.

Tramwaj wzdłuż Modlińskiej

To absolutnie priorytetowa inwestycja komunikacyjna i to już przy obecnej gęstości zabudowy Żerania. Już pierwszy etap linii tramwajowej (Żerań FSO – ul. Płochocińska) z powodzeniem obsłuży także rejon Polfy, a kolejny etap (wskazany przez Tramwaje Warszawskie przebieg: ul. Płochocińska – ul. Familijna – Trakt Nadwiślański – most Marii Skłodowskiej-Curie) pozwoli na domknięcie komunikacji na Żeraniu i uzyskaniu efektywnego połączenia z I, jak i II linią metra.

Komunikacja

Uzupełnienie linii tramwajowej powinna stanowić komunikacja autobusowa, zarówno lokalna – co wymaga utworzenia sieci lokalnych ulic, jak i łącząca Białołękę z innymi częściami Warszawy, w tym z centrum. Z pewnością zwiększeniu musi ulec częstotliwość autobusów jeżdżących ul. Płochocińską i Modlińską, co obecnie jest jedną z bolączek tego rejonu.

Zagospodarowanie rejonu Polfy, jak i okolicznych terenów wymaga podjęcia decyzji kierunkowej dotyczącej przebudowy ulicy Płochocińskiej. Chodzi zarówno o możliwość jej poszerzenia, jak i konieczną przebudowę skrzyżowania Płochocińska-Modlińska, np. poprzez utworzenie w tym miejscu ronda. Absolutnie kluczowe jest zapewnienie ciągłej i bezpiecznej infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż Płochocińskiej i Modlińskiej, jak również rozplanowanie połączeń tych dróg z lokalnymi ulicami, aby uniknąć problemów znanych chociażby ze skrzyżowania Kowalczyka-Modlińska.

Rekreacja i sport

Dla tak dużego obszaru konieczne jest zapewnienie terenów zieleni, z których skorzystają obecni i przyszli mieszkańcy. Mowa tutaj zarówno o parku, zaplanowanym na przykład wokół Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, jak i stricte lokalnych zieleńcach w formie skwerów. Nie mniej istotne jest zabezpieczenie rezerw terenu z przeznaczeniem na funkcje sportowe, aby w przyszłości była możliwość utworzenia tam na przykład basenu, boiska czy innej infrastruktury sportowej.

Miejsca pracy

Mieszkańcy Białołęki oczekują zdecydowanie więcej, niż osiedli-sypialni, co pokazała chociażby dyskusja o zagospodarowaniu rejonu Starych Świdrów. Nacisk na zabezpieczenie terenu pod zabudowę biurową i usługową, co umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy, powinien mieć miejsce także w przypadku okolic Polfy. Obecnie dominuje tutaj funkcja przemysłowa, ale docelowo – ze względu na strategiczne położenie pod względem komunikacyjnym – to idealny teren np. na zabudowę biurową.

Charakterystyka zabudowy

Teren pomiędzy ulicami Płochocińską, Modlińską, Kątskiego i Spedycyjną jest już częściowo zagospodarowany zabudową mieszkaniową, jednak w przeważającej większości jest to zabudowa jednorodzinna. Ten charakter zabudowy powinien zostać zachowany, aby uniknąć znanego już niestety z innych rejonów Białołęki, inwazyjnego łączenia zabudowy jednorodzinnej z wielorodzinną. Lokalizowanie nowych inwestycji mieszkaniowych powinno się odbywać w sposób przemyślany, z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa i zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury.

Mateusz Senko
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki

Post Author: Mateusz