TAK dla zrównoważonego rozwoju Starych Świdrów i Piekiełka

Zachęcamy do udziału w spotkaniach i warsztatach w ramach konsultacji „Jaki obszar Starych Świdrów w przyszłości?„. Ten proces zadecyduje o tym, jak będzie w przyszłości wyglądał ten rejon Żerania.

Gdzie i kiedy?

Spotkanie informacyjne: 12 lutego (wtorek), godz. 18:00 – 20:00, siedziba Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79

Spacer po obszarze (zbiórka przy ul. Myśliborskiej 28): 23 lutego (sobota), godz. 12:00 – 14:00

Spotkanie z projektantami: 23 lutego (sobota), godz. 14:00 – 16:00, Szkoła Podstawowa nr 118 przy ul. Leszczynowej 5

Warsztaty projektowe: 27 lutego (środa), godz. 18:00 – 20:00, siedziba Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79

Prezentacja koncepcji finalnej i dyskusja: 14 marca (czwartek), godz. 18:00 – 20:00, siedziba Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79

Jak wysłać opinię?

Zachęcamy również do zgłaszania poniższych postulatów – dotyczących także Piekiełka – wystarczy wysłać maila na osiedlawarszawy@um.warszawa.pl

1) Utworzenie Parku Piekiełko: terenu zieleni, sportu i rekreacji obejmującego obszar pomiędzy ul. Myśliborską i Wisłą, w tym dawne składowisko popiołów z EC Żerań oraz tereny wokół przedszkola nr 428.

2) Budowa linii tramwajowej od Żerania FSO do Trasy Mostu Północnego, której jeden z wariantów zakłada przebieg Familijna – Myśliborska.

3) Poprawa infrastruktury, w tym budowa/poszerzenie chodnika (w zależności od odcinka) wzdłuż ulicy Myśliborskiej oraz upłynnienie ruchu w rejonie mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

4) Rezygnacja z budowy Traktu Nadwiślańskiego w formie „praskiej Wisłostrady”, na rzecz drogi klasy L o minimalnych parametrach, przystosowanej do transportu publicznego i towarzyszącej linii tramwajowej. Tramwaj powinien być głównym rozwiązaniem transportowym dla tego rejonu, łącząc go z Żeraniem, Tarchominem, Pragą oraz metrem na Bielanach.

5) Utworzenie centrum aktywności lokalnej oraz zapewnienie usług publicznych takich jak biblioteka oraz placówka pocztowa.

6) Dążenie do utworzenia miejsc pracy poprzez utworzenie na terenie dawnej Fabryki Domów obszaru o funkcji usługowej, gdzie może powstać centrum biurowo-finansowe z możliwością lokalizacji inkubatorów przedsiębiorczości i technologii innowacyjnych czy instytucji badawczych.

7) Wyłączenie wskazanego obszaru z lokalizowania tam nowej zabudowy mieszkaniowej, na rzecz zapewnienia placówek oświatowych, usług publicznych, sprawnej komunikacji miejskiej oraz generowania miejsc pracy. Obowiązujące plany miejscowe rejonu Piekiełka oraz ulic Morelowej i Kowalczyka przewidują przynajmniej kilka tysięcy nowych mieszkań, co oznacza kilkanaście tysięcy nowych mieszkańców i wymaga wielomilionowych nakładów m.in. na placówki oświatowe, aby uniknąć nauki na 3 zmiany. Dlatego też nie jest celowe generowanie kolejnych kosztów dla samorządu w sytuacji, kiedy ma on do rozwiązania szereg problemów związanych z zapewnieniem usług publicznych dla mieszkańców wskazanych obszarów.

8) Wyłączenie wskazanego obszaru z lokalizowania tam usług uciążliwych, w tym obejmujących składowanie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów.

Post Author: Mateusz