Kanalizacja w ul. Kobiałka

W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w ul. Kobiałka oraz ul. Zamożnej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości o łącznej długości 1,8 km. Przebudowana zostanie również istniejąca w ul. Kobiałka sieci wodociągowej.

Kanalizacja w ul. Kobiałka zostanie poprowadzona na odcinku od ul. Frachtowej do projektowej Trasy Olszynka Grochowska oraz kanału sanitarnego w ul. Zamożnej. Projektowany fragment o średnicy od 0,4 m do 0,6 m zostanie włączony do istniejącego kolektora o średnicy 0,8 m w ul. Frachtowej. Zakres robót obejmuje także wykonanie odgałęzień o średnicy od 0,2 m do 0,25 m w ulice boczne dochodzące do ul. Kobiałka. Kanał zostanie wykonany metodą bezwykopową, co pozwoli ograniczyć uciążliwości w rejonie prowadzonych prac związane m.in. z zajęciem terenu lub koniecznością reorganizacji ruchu.

Niższe koszty podłączenia do kanalizacji dla mieszkańców

Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie do miejskiego systemu odbioru ścieków 105 mieszkańców – obecnie nieczystości są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb. Dzięki budowie przez MPWiK 48 szt. odcinków sieci do granic nieruchomości, koszty przyłączenia budynku do kanalizacji będą niższe i ograniczą się do niezbędnych prac budowlanych na terenie własnej działki.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację zbiorników bezodpływowych, mogą także skorzystać z dotacji finansowej przyznawanej przez Urząd m.st. Warszawa, co reguluje Uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Odpowiednie wnioski można składać w Biurze Ochrony Środowiska.

Szczegóły dofinansowania w linku.

Źródło informacji: MPWiK.

Post Author: Redaktor