Pakiet oświatowy – Razem dla Białołęki

Realizację inwestycji oświatowych w naszej dzielnicy, można spokojnie określić mianem katastrofalnej. Zarząd Dzielnicy odstąpił od umowy na budowę pięciu placówek oświatowych, w tym szkół przy ulicy Myśliborskiej i Warzelniczej. Była to raczej konieczna decyzja, z uwagi na fakt, że wykonawca firma Dorbud S.A. stała na krawędzi bankructwa oraz nie wywiązywała się z zawartych zobowiązań. Kłopoty z Dorbudem nie są jednak jedynym powodem zapaści inwestycyjnej w sektorze oświaty. Przez ostatnie lata Zarządy Dzielnicy formowane zarówno przez kolację PO–IMB, jak również Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz w sposób niedostateczny sprawowały nadzór nad procesem inwestycyjnym realizowanym przez firmę Dorbud, ale też nie poradziły sobie z terminową realizacją innych dwóch placówek, czyli szkoły przy ulicy Verdiego i na Kępie Tarchomińskiej. Dobrze wiemy, że potrzeby lokalowe są ogromne. Ciągle przybywa nam potencjalnych klientów żłobków, przedszkoli oraz szkół. Tymczasem środki budżetowe przesuwane są na kolejne lata, a alternatywą dla rodziców jest dowożenie dzieci do innych dzielnic. Taka sytuacja wymusza szukania dodatkowych rozwiązań.

Klub Radnych Razem dla Białołęki przeanalizował możliwości i zaproponował Pakiet Oświatowy w formie stanowiska projektu załącznika dzielnicowego uchwały budżetowej na 2018 r. Polegający na rozbudowie już istniejących placówek. Jest to rozwiązanie o tyle korzystne, że w zasadzie nie występują problemy z gruntami pod inwestycje lub parkingi. Sprawy czysto techniczne, takie jak przyłącza energii elektrycznej, czy wodno-kanalizacyjne wymagają tylko drobnych korekt. Istniejące placówki są też w zasadzie dobrze skomunikowane. Nie występuje więc problem organizowania dojazdu dzieci do szkół, czy wręcz budowania nowej infrastruktury drogowej. Szczegółowe propozycje pakietu, to pozyskanie środków na  rozbudowę:

Szkoły Podstawowej nr 110 w istniejących granicach terenu, na którym znajduje się placówka, o przynajmniej 8 sal lekcyjnych oraz przebudowę świetlicy. Miejsce na rozbudowę możemy wygospodarować np. w kierunku działki 4/1. Dodajemy, że SP 110 wymaga także budowy sali gimnastycznej.

W SP nr 344 możliwa jest rozbudowa powierzchni stołówki i jej nadbudowa o 2 piętra z przeznaczeniem na dodatkowe sale lekcyjne, w liczbie przynajmniej 4.

SP nr 366 ma potencjał na powstanie hali sportowej, a także możliwa jest budowa dodatkowych budynków w formie przybudówek do budynku dawnego gimnazjum nr 123, w których można by było zlokalizować przynajmniej 12 sal lekcyjnych, świetlice szkolne oraz potrzebne dodatkowe gabinety lekarskie.

SP 154 w istniejących granicach terenu, można zbudować w miejscu obecnego asfaltowego placu, dodatkowe skrzydło szkoły, a nieznacznie zmieniając plan miejscowy, możliwe byłoby powiększenie terenu szkoły o nowe boiska szkolne.

Na skutek corocznych przesunięć środków budżetowych z powodu niezrealizowanych inwestycji, możemy kolokwialnie powiedzieć, że część budżetu jest po prostu wirtualna. Dlatego liczymy, że propozycje klubu, zostaną potraktowane ze zrozumieniem i znajdą swoje odzwierciedlenie w budżecie dla dzielnicy Białołęka.


Mariola Olszewska
Radna Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki

Post Author: Redaktor