Północno-wschodnia Białołęka szczerym polem?

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Planu i Budżetu na temat inwestycji, które przez mieszkańców zostały zgłoszone jako priorytetowe.

Zarząd Dzielnicy był reprezentowany przez p. Burmistrz Ilonę Soję – Kozłowską i Zastępcę Burmistrza p. Marcina Adamkiewicza, którzy w trakcie debaty w drugim merytorycznym punkcie tj. w trakcie dyskusji w sprawie budowy ul. Podłużnej opuścili obrady.

Tym razem udało się zachować kworum do zakończenia posiedzenia komisji, ale nie obyło się bez faux pas. Jak nazwać komentarz znudzonej radnej Elżbiety Świtalskiej na temat budowy łącznika pomiędzy ul. Kobiałka a ul. Szamocin dyskusją o drogach w „szczerym polu”? Jakiej definicji użyć do uwagi, że zadaję pytania niezgodne z zakresem posiedzenia Komisji Planu i Budżetu skierowane przez zniecierpliwioną radną Ilonę Łącką do moich pytań w punkcie WNIOSKI RÓŻNE na temat budowy ul. Siecznej czy ustaleń w sprawie budowy ul. Konik Polny? Niestosownością? Arogancją władzy? Posiedzenie komisji było nagrywane i mam nadzieję, że te niecierpiące zwłoki i jakże celne uwagi zostaną zaprotokołowane. Będą mieli Państwo możliwość własnej oceny zachowania radnych. Osobiście jestem zdegustowana.

Pierwszym merytorycznym punktem w porządku obrad dzisiejszej komisji Planu i Budżetu było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok. Zgodnie z projektem część środków z 2017 r. zostanie przeniesiona na lata kolejne. Największy niepokój budzi opóźnienie realizacji budowy szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej. Według opiniowanego materiału wnioskuje się o zmniejszenie kwoty do wydatkowania na tym zadaniu w 2017 r. o 10 mln PLN.

Zgodnie z informacją Komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Podłużnej wskazano: „Ulica Podłużna w znacznej części nie istnieje w terenie, a na odcinkach wybudowanych została zrealizowana przez inwestorów zewnętrznych na gruntach prywatnych, które nie zostały przekazane na rzecz Miasta st. Warszawy. Budowa w/w ulicy nie figuruje w Wieloletniej Prognozie Finansowej.”

W zakresie kanalizacji, oświetlenia i budowy dróg na ul. Czterolistnej Koniczynki, Szafirków, Kaliny i Wilczej Łąki Zarząd Dzielnicy Białołęka przedstawił następujące informacje: „(…) wykonanie nawierzchni trwałej wraz z chodnikiem, oświetleniem w ul. Czterolistnej Koniczynki, Szafirków, Kaliny i Wilczej Łąki wymaga utworzenia tytułu inwestycyjnego w ramach, którego należy przewidzieć środki na:

– opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

– usunięcie ewentualnych kolizji, które wynikają z opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej,

– budowę nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem (z wyłączeniem budowy oświetlenia w ul. Czterolistnej Koniczynki),

– wydzielenie i wykupy gruntu w celu zapewnienia widoczności.

Zadania te nie figurują w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Stołecznego Warszawy, zatem do czasu przyznania środków brak jest możliwości podania terminu realizacji. (…) W 2006 r. został opracowany i uzgodniony projekt drogowy ulic na osiedlu Dąbrówka Szlachecka. Ze względu na nie przyznanie środków inwestycja nie została zrealizowana. W Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2025 figuruje budowa kanalizacji ściekowej dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka z terminem zakończenia w roku 2018.”

W zakresie możliwości budowy parkingu P+R Płudy Zarząd Dzielnicy Białołęka przedstawił stanowisko ZTM z 6 lipca 2017 r. o następującej treści:

„(…) w planach Zarządu Transportu Miejskiego jest budowa parkingu w rejonie przystanku PKP Warszawa Płudy. Prace przygotowawcze do realizacji tego zadania rozpoczęły się już w 2012 r. Przygotowaliśmy koncepcję budowy parkingu P+R przy stacji kolejowej Warszawa Płudy, która zakładała realizację w rejonie ok. 179 miejsc parkingowych w tym 8 dla niepełnosprawnych (oraz 35 podwójnych stojaków rowerowych). Realizacja dalszych etapów tego procesu inwestycyjnego została przesunięta ze względu na prace PKP związane z budową wiaduktów w rejonie ulic Mehoffera i Klasyków. Dodatkowo informuję, że realizacja parkingów w formule „Parkuj i jedź” możliwa jest wyłącznie w momencie posiadania przez Miasto prawa do terenu na cele budowlane. Negocjacje pomiędzy PKP a Miastem odnośnie przekazania terenów po zakończonej budowie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulic Klasyków – Bohaterów nadal trwają. Do czasu ich zakończenia nie mamy możliwości realizacji przedmiotowego parkingu w formie docelowej.

Jednakże z uwagi na powyższe, oraz w związku z potrzebą uporządkowania parkowania pojazdów w rejonie stacji kolejowej Płudy, Miasto prowadzi równoległe rozmowy z PKP mające na celu pozyskanie terenu (użyczenie) umożliwiając nam realizację w docelowej lokalizacji parkingu tymczasowego. ZTM przygotował dokumentację w postaci stałej organizacji ruchu oraz zmian w zagospodarowaniu terenu. W momencie pozyskania terenu od PKP możliwa będzie niezwłoczna realizacja tymczasowego parkingu w jak najkrótszym czasie.”

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Płochocińskiej z ul. Szamocin – Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził analizę zasadności montażu sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu. Badane kryteria nie wskazały na jednoznaczną konieczność zastosowania omawianego rozwiązania.

W zakresie przedłużenia ul. Daniszewskiej na odcinku od ul. Marywilskiej do ul. Białołęckiej – brakujący fragment ul. Daniszewskiej do ul. Marywilskiej nie jest planowany.

Budowy bezpośredniego łącznika ul. Kobiałka z ul. Szamocin obecnie nieplanowana. Na wniosek komisji Planu i Budżetu ma zostać oszacowany koszt realizacji inwestycji, który usprawni ruch w rejonie.

Przedłużenie ul. Siecznej do ul. Ostródzkiej nie zostało przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Brzeziny.

Budowa chodników i odwodnienia na ul. Ostródzkiej wymaga budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Ostródzkiej, (która ma długość 4 800 m), a zatem utworzenia tytułu inwestycyjnego.

Danuta Zaleska

Post Author: Redaktor