Relacja z posiedzenia Komisji Planu i Budżetu

Posiedzenie Komisji Planu i Budżetu z 31 lipca 2017 r. miało dostarczyć informacji na temat inwestycji, które mieszkańcy Dzielnicy Białołęka określili jako pilne i ważne.

Zgodnie z porządkiem obrad Zarząd Dzielnicy Białołęka miał udzielić szeregu informacji na temat możliwości realizacji poszczególnych zadań.

Podczas obrad nie uczestniczył żaden członek Zarządu Białołęka, a kworum zostało zerwane podczas dyskusji w punkcie 8. Radnym: Wojciech Tumasz, Wiktor Klimiuk i Piotr Cieszkowski, a także przedstawicielom poszczególnych wydziałów należą się podziękowania, że pomimo braku kworum, pozostali do dyspozycji mieszkańców i udostępnili informacje przekazane w formie pisemnej przez Zarząd Dzielnicy Białołęka.

Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości poszerzenia chodnika przy posesji ul. Odkryta 76/78

Właściciel działki wyraził zgodę na przekazanie części działki pod budowę chodnika, ale Urząd Dzielnicy Białołęka nie utworzył tytułu inwestycyjnego, który pozwoliłby na podjęcie skutecznych negocjacji z dysponentem działki.


Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie wykonania przejścia i podjazdu dla wózków oraz schodków na wejście z osiedla Malwa 3 na Wał Wiślany

Obecnie nic nie wskazuje na fakt by powstał dostęp do Wału Wiślanego z osiedla Malwa 3. Remont jest w kompetencjach Zarządu Mienia i do tej jednostki zostanie skierowany wniosek o wykonanie przejścia i podjazdu.

Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie postawienia świateł na skrzyżowaniu ulicy Odkrytej z ulicami bocznymi

Złożono wniosek o wykonanie pomiarów ruchu. Efekt badań pozwoli na podjęcie decyzji o realizacji bądź braku realizacji zadania. Rozważane jest również zamontowanie separatorów pomiędzy obecnie istniejącymi progami zwalniającymi.

Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie postawienia wiaty na ul. Odkrytej na przystanku Hanki Ordonówny 01

ZTM nie ma możliwości montażu wiaty ze względu na kolizję z siecią kanalizacyjną. Urząd Dzielnicy Białołęka zwróci się do wspólnoty mieszkaniowej w sprawie dzierżawy terenu w celu montażu wiaty przystankowej.

Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości przedłużenia ul. Berensona do ul. Białołęckiej

Zarząd Dzielnicy Białołęka przedstawił następującą informację:
„(…) z uwagi na limity przyznawanych środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na poszczególne lata brak jest możliwości wprowadzenia tak dużego zakresu robót drogowych. Wnioskowana budowa przedłużenia ul. Berensona do połączenia z ul. Białołęcką (długość ok. 1,12 km – odcinek od Ostródzkiej do Białołęckiej) wraz z koniecznymi wykupami terenu pod inwestycję oraz budowę mostu na Kanale Bródnowskim to koszt ok. 10 mln PLN.”

Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy na ul. Lewandów chodników i odwodnienia

W odpowiedzi Zarządu Dzielnicy Białołęka czytamy „Burmistrz Dzielnicy nie posiada kompetencji do zajmowania się drogami powiatowymi (…).”

Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości przedłużenia ul. Astrowej na odcinku od ul. Skarbka z Gór do ul. Głębockiej – budowa projektowanej KD19

Zarząd Dzielnicy wskazuje, że zadanie nie zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak również „w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Grodzisk i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, dla fragmentów O-51 i X-71 nie zostały przewidziane połączenia poprzeczne pomiędzy ulicami Skarbka z Gór – Głębocka z uwagi na projektowaną Trasę Olszynki Grochowskiej”.

Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie możliwości wykupu gruntów na ul. Geodezyjnej w pasie drogi

Zarząd Dzielnicy Białołęka szacuje koszt realizacji zadania na ok. 7 mln PLN i nie przewiduje wykupu gruntów w pasie drogi.

Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie budowy ul. Geometrycznej na odcinku od planowanej ul. Siecznej do ul. Internetowej

Zarząd Dzielnicy Białołęka przekazuje: „Budowa ul. Geometrycznej na odcinku od ul. Siecznej do ul. Internetowej wymaga przyznania przez Radę m.st. Warszawy dodatkowych środków finansowych zarówno na budowę ulicy jak i odszkodowania za grunty. Szacunkowy koszt budowy ulicy wraz z wykupem gruntów wynosi około 2 000 000,00 zł.”

Informacja komisarycznego Zarządu Dzielnicy w zakresie modernizacji ul. Cieślewskich
W odpowiedzi Zarządu Dzielnicy Białołęka czytamy „Burmistrz Dzielnicy nie posiada kompetencji do zajmowania się drogami powiatowymi (…).”

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok – druk nr 246

I tu obserwujemy szereg zmian, które prowadzą m.in. do zmniejszenia środków na inwestycję w 2017 r. o (-)10,1 mln PLN, gdzie 10 mln PLN to zmniejszenie odnotowane na zadaniu „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej„.

Ocenę przekazanych przez Zarząd Dzielnicy informacji, jak i sposób ich przedstawienia pozostawiamy Państwa ocenie. Szczegółowy przebieg posiedzenia będzie można odsłuchać, niebawem zostanie udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Post Author: Redaktor