Choszczówka – plan miejscowy [KONSULTACJE]

W ramach konsultacji prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Białołęka odbyło się spotkanie dotyczące prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania dla Choszczówki.

Zasadniczo Choszczówka ma pozostać osiedlem o zabudowie jednorodzinnej. Najczęstsze uwagi mieszkańców to sprzeciw aby ulice Piwoniowa i Mehoffera stały się ulicami zbiorczymi, co w połączeniu z przedłużeniem ulicy Piwoniowej do Legionowa znacznie zwiększy natężenie ruchu. Kolejna kwestia to tereny wyłączone z obszaru objętego planem po wschodniej stronie Choszczówki oraz brak prac nad planem dla części zachodniej osiedla. Mieszkańcy chcą też uwzględnienia w planie zabezpieczeń akustycznych chroniących przed hałasem pochodzącym od ruchu kolejowego i kołowego.

Aby mieć wpływ na to jak będzie w przyszłości wyglądała Choszczówka należy złożyć wniosek do planu na piśmie, skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Choszczówka) w terminie do dnia 29 maja 2019 r.

Post Author: Redaktor