Obwody szkolne na Białołęce (2024/2025)

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się na przełomie lutego i marca i jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Kontynuacja edukacji w klasie I w tej samej szkole – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym

Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00    

Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I, składają:

  • zgłoszenie edukacji w klasie I tej szkoły – jeśli jest to szkoła obwodowa dla dziecka;
  • deklarację woli zapisu do klasy I tej szkoły – jeśli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę, która nie jest obwodową.

Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych w harmonogramie.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 5 marca, od godz. 13.00  do 11 marca, do godz. 16.00           

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do klas I sportowych zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacie.

Od 13 marca do 17 marca           

Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.

18 marca, godz. 15.00    

Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00             

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

  • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

  • wersję papierową bezpośrednio w szkole.

Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

25 kwietnia, godz. 13.00              

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja, godz. 13.00         

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od 9 maja do 24 maja  

  • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
  • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

12 czerwca, godz. 16.00                

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 18 czerwca, do godz. 15.00    

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

  • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

  • wersję papierową bezpośrednio w szkole.

Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji

i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 13 czerwca         

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00          

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 14 czerwca do 16 czerwca    

Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

17 czerwca, godz. 10.00                

Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

26 czerwca godz. 13.00 

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 26 czerwca od godz. 13.00 do 1 lipca do godz. 10.00               

Rodzice składają potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca godz. 13.00           

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia         

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Więcej informacji na ten temat na stronie Biura Edukacji.